ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROBASKET 2022

2. Αντικείμενο

H «EL SABOR MEXICAN FOOD ΑΒΕΕ» με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, Χλόης 30, με Α.Φ.Μ 094470083 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών («Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Eurobasket», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του ιστοτόπου https://www.facebook.com/elsaborofficial/ («Ιστότοπο»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας «Whitehat», με έδρα στην Αιόλου 43, ΤΚ 105 51, στην Αθήνα Αττικής («Διαφημιστική Εταιρεία»).

2. Τρόποι συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ( «Συμμετέχοντες») καλούνται:

Να εισέλθουν στον Ιστότοπο, μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού,

Να κάνουν «Like» στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook,

Να κάνουν reaction για την αγαπημένη τους γεύση στην ανάρτηση του διαγωνισμού και

Να γράψουν σε σχόλιο κάτω από την σχετική ανάρτηση στον Ιστότοπο την αγαπημένη τους γεύση nachos, η οποία μπορεί να είναι μια από τις απεικονιζόμενες στην σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, (δηλαδή (i) chili, (ii) cheese, (iii) salted ή (iv) bbq.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των όρων τους χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Με τα ανωτέρω στοιχεία ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

3. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

Από τις Ενέργειες-Διαγωνισμούς εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «EL SABOR MEXICAN FOOD ΑΒΕΕ» -Διοργανώτρια Εταιρεία και «Whitehat» – Διαφημιστική Εταιρεία, β) οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού, και γ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

4. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02/09/2022, ώρα 12.00 μ.μ («Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 18/09/2022, ώρα 09.00 μ.μ. («Λήξη του Διαγωνισμού»). Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω του Ιστοτόπου στις 19/09/2022. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Ιστότοπο https://www.facebook.com/elsaborofficial/ και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης, να τροποποιήσει τη διάρκεια, ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης.

5. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Οι χρήστες μπορούν να γράψουν σε σχόλιο την αγαπημένη τους γεύση, όσες φορές θέλουν, ωστόσο ο κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής στην κλήρωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει σύμφωνα με την προϋπόθεση 3, η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου.

6. Δώρο

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν συνολικά 10 νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίσει δύο κούτες Nacho Chips Original 225g της αγαπημένης του γεύσης (η κάθε κούτα περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) συσκευασίες El Sabor Nacho Chips Original 225g της ίδια γεύσης). Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικείμενα ή με οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. Πριν την διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή κατά την διάρκεια αυτού και μέχρι την παράδοση του δώρου στους νικητές, η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς διαφήμισης. Το Δώρο θα δοθεί μετά την λήξη του Διαγωνισμού και εντός 30 ημερών.

7. Διενέργεια κλήρωσης

Οι 10 νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει (α) όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και κάθε επισκέπτη του Ιστοτόπου σχετικά με τα στοιχεία των δέκα (10) αναδειχθέντων νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στον Ιστοτόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του username τους όπως δηλώνεται κατά την υποβολή της συμμετοχής του και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τους ίδιους τους Νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος στο Facebook Inbox τους.

8. Κατακύρωση Δώρων

Η Εταιρεία θα δύναται να επικοινωνεί με τους νικητές του Διαγωνισμού μέσω του Ιστοτόπου, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (όπως διεύθυνση παράδοσης και ονοματεπώνυμο), ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού, μέχρι τις 20/09/2022 και ώρα 05.00 μ.μ. ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, το σχετικό δώρο του Διαγωνισμού θα θεωρείται ως μη παραληφθέν και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία υποχρέωση για την παράδοσή του.

Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό τον όρο της ταυτοποίησης του εν λόγω νικητή μέσω της αποκλειστικής χρήσης από αυτόν του σχετικού Facebook username, με τον οποίο πήρε μέρος στον Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παραλαβής των Δώρων, οποιοσδήποτε νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει αποδεικτικά της ταυτότητάς του, όπως δημόσια έγγραφα (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), ή δεν αποδεχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως, του παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η συμμετοχή του προσώπου αυτού ακυρώνεται και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

9. Παραλαβή Δώρων

Έκαστος των νικητών του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία με γραπτό μήνυμα στο Facebook Inbox, με σκοπό το σωστή και πλήρη αναγραφή των στοιχείων αποστολής του. Οι νικητές θα λάβουν το δώρο τους με courier με χρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του Δώρου λόγω παροχής εσφαλμένων στοιχείων. Ο χρόνος παράδοσης των Δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες των αντίστοιχων εταιρειών ταχυμεταφορών.

Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του νικητή και η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου θα λάβει και μία υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του δώρου, την οποία καλείται να υπογράψει και η οποία έπειτα θα διατηρηθεί στα γραφεία του της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Τα Δώρα που δεν έχουν παραδοθεί ή επιστρέφονται στον αποστολέα θα θεωρούνται ανεπιθύμητα και ο νικητής θα χάνει το δικαίωμά του σε αυτά.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει την δήλωση παραλαβής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

10. Ευθύνη Εταιρείας

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Ιστοτόπου. Επιπλέον η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στον Ιστότοπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Ειδικοί όροι

Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διαφημιστική Εταιρεία διοριστούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα του Facebook https://www.facebook.com/elsaborofficial/, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

14. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρεία στο Facebook https://www.facebook.com/elsaborofficial/. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τυχόν τροποποίησή τους θα ανακοινωθεί στην ίδια σελίδα.

15. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από τους συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά είναι το Facebook Name, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση παράδοσης του δώρου και το κινητό τηλέφωνο του συμμετέχοντα (προαιρετικά) με σκοπό τη διεξαγωγή της κλήρωσης για την ανάδειξη νικητών, τη γνωστοποίηση των νικητών και την επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί αρχείο των δεδομένων των συμμετεχόντων στις δικές της εγκαταστάσεις έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών.

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με τη Διοργανώτρια Εταιρεία εταιρείες (όπως η Διαφημιστική εταιρεία ως εκτελών την επεξεργασία και η εταιρεία ταχυμεταφορών) στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια του Διαγωνισμού, το έργο ενημέρωσης των νικητών και η παράδοση των Δώρων, και οι οποίες πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για την τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Κάθε συμμετέχων, μπορεί να καλέσει στη γραμμή εξυπηρέτησης της Διοργανώτριας Εταιρείας στο 2262031020 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου)

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ενός έτος και έπειτα τα διαγράφει αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. H Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εκτελούντων την επεξεργασία, που εδρεύουν σε Τρίτη Χώρα, μόνο στις περιπτώσεις που οι εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή τους δέσμευση στις πρότυπες συμβατικές ρήτρες, που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. H Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εκτελούντων την επεξεργασία, που εδρεύουν σε Τρίτη Χώρα, μόνο στις περιπτώσεις που οι εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή τους δέσμευση στις πρότυπες συμβατικές ρήτρες, που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ενός έτος και έπειτα τα διαγράφει. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elsabor.gr. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε σχετικό αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του.

JOIN OUR MAILING LIST

The latest recipes, news and competitions sent straight to your inbox.